Toimintakertomus ja Toimintasuunnitelma

TOIMINTAKERTOMUS 2020

SUOMEN OPTOMETRIAN AMMATTILAISET RY 

Vuosi 2020 oli Suomen Optometrian Ammattilaisten 50. toimintavuosi. Globaalin koronapandemian vuoksi toimintavuosi oli poikkeuksellinen myös SOAlle.

6.9.1970 pidettiin Lahdessa optikoiden työntekijäjärjestön perustamisesta päättävä kokous. Tämän  päättävän kokouksen päivämäärää on vuosien saatossa pidetty ammattiliiton toiminnan  merkkipaaluna. Sääntöjen hyväksymisen jälkeen Optikkoyhdistys rekisteröitiin virallisesti 29.9.1971. 

Vuosi 2020 oli SOAlle kuudes vuosi ERTOn jäsenyhdistyksenä. 

 

Ammattiliiton jäsenet 

SOAn jäsenet ovat optometristeja, optikoita ja optometristiopiskelijoita sekä muita näönhuollon  parissa toimivia ammattilaisia. Jokainen SOAn jäsen on myös ERTOn jäsen. Jäsenet kuuluvat myös  asuinpaikkakuntansa perusteella johonkin ERTOn 16:sta aluejärjestöstä. Kaikki SOAn jäsenet voivat  osallistua ERTOn tai aluejärjestöjen tapahtumiin.  

Toimintavuoden 2020 lopussa SOAssa oli noin 1100 jäsentä.  

 

Ammattiliiton hallitus  

SOAn hallituksen pääasiallisena tehtävänä on edistää toimialan järjestäytymistä ja huolehtia  optikoiden, optometristien ja optometristiopiskelijoiden ammatillisesta edunvalvonnasta.  

Ammattiliiton hallitukseen valitaan edustaja kaksivuotiskaudelle. Poikkeuksena on  optometristiopiskelijajäsenet, joiden toimikausi on aina vuoden kerrallaan. 

Vuonna 2020 SOAn hallituksessa oli puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä, joista kaksi opiskelijajäseniä.

Hallitus 2020

 

Taina Ponto, puheenjohtaja, Mikkeli 

Marjo Hevosmaa, varapuheenjohtaja, Oulu 

Nina Tyni, sihteeri, Helsinki 

Oskari Lehvonen, varsinainen jäsen, Helsinki

Hanna Ranta, varsinainen jäsen, Hyvinkää 

Tuomo Turpeinen, varsinainen jäsen, Vantaa 

Silja Vehmassalmi, varsinainen jäsen, Vesilahti 

Jyri Vestervik, varsinainen jäsen, Turku

Iita Pulkkinen, opiskelijajäsen, Helsinki 

Hilkka Sassali, opiskelijajäsen, Oulu

 

Vuonna 2020 hallitus kokousti yhdeksän kertaa. Kokouksista seitsemän oli Teams-kokouksia. Vuonna 2020 hallituksen jäsenistä koottiin yhteensä kuusi eri tiimiä. Nämä olivat viestintä, koulutus- ja jäsenhankinta-, lausunnonantaja- ja TES- ja 50-vuotisjuhlatiimit sekä lisäksi edunvalvontavaliokunta. Nämä tiimit järjestivät etäkokouksia tarvittaessa.  Hallituksen kokouksiin pyydettiin osallistumaan tarpeen mukaan asiantuntijana ERTOn järjestöpäällikkö Soile Lindstedt.

Vuonna 2020 SOAn kirjanpitopalvelut ostettiin tilitoimisto TiliPenningiltä. SOAn talousvastaavina toimivat puheenjohtaja Taina Ponto ja varapuheenjohtaja Marjo Hevosmaa. Vuoden 2020 tilintarkastuksen suoritti KHT Johanna Hilden. 

 

SOAn jäsentapahtumat, koulutus ja muut jäsenedut 

Koronapandemian vuoksi SOA järjesti yhdistetyn kevät- ja syyskokouksen jäsenilleen 5.12.2020. Kokous pidettiin ensimmäistä kertaa etänä Microsoft Teams -alustalla. Tammikuussa 2020 juuri ennen koronaviruksen leviämistä SOAn hallitus ehti osallistua ERTOn Helsingissä järjestämille jäsenyhdistysten teemapäiville. Toukokuulle 2020 suunniteltu ECOO-konferenssi peruttiin vallitsevan koronapandemian vuoksi.

SOA edisti järjestäytymistä ja jakoi ammatillista infoa omalla ständillään 26.-27.9.2020  järjestetyssä Oulu Optometria Forum – koulutustapahtumassa. Ständillä kävijöille jaettiin tietoa SOAn toiminnasta muun muassa painetun TES-kirjasen muodossa sekä järjestettiin kysely TES-neuvotteluihin liittyen. Kyselyyn vastanneet saivat SOAn logolla koristellun polkupyörän valosetin. Samassa yhteydessä järjestettiin SOAn 50-vuotisjuhlat. Iltajuhlaan oli tervetulleita jäsenet kohtuulliseen hintaan. Kutsuvieraina oli muun muassa yhteistyökumppaneita ja aiemmin SOAn hallituksessa toimineita. Juhlissa syötiin hyvin, muisteltiin menneitä ja saatiin nauttia elävästä musiikista sekä kollegojen seurasta.

SOA kannusti ammatilliseen täydennyskouluttautumiseen tukemalla jäsentensä osallistumista  Oulu Optometria Forumiin. Maaliskuussa jäsenet saivat Arto Hartikaisen kaksiosaisen online-mikroskopiakursssin edulliseen jäsenhintaan 50 euroa (normaalisti 200e). Lisäksi jäsenten oli mahdollista hakea SOAlta maksimissaan 250 euron tukea esimerkiksi diagnostisten lääkeaineiden koulutukseen tai piilolasien sovituksen laillistuskoulutukseen, mikäli työnantaja ei osallistunut kustannuksiin.

SOA avustaa jäseniään Bror Biesen-stipendirahaston kautta ja ensimmäisen kerran vuonna 2017  rahastoon talletettiin 10000 euroa. Apurahoin tuetaan mm. optikoiden ja optometristien  jatkokouluttautumista ja optometrian master-jatko-opintoja. SOAlla on mahdollisuus halutessaan  korvamerkitä jaettavia varoja apurahan saajille. 

SOA jäsenillä on mahdollisuus osallistua ERTOn järjestämiin monipuolisiin tapahtumiin. Vuonna 2020 ERTO tarjosi  kaikille jäsenilleen työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyen LIFTED WAAS 

hyvinvointiverkkovalmennuksen ja etäkoulutuksina järjestettiin muun muassa työnhakuvalmennusta. 

SOAn jäsenillä on mahdollisuus vuokrata mökkilomaviikkoja Vuokatin Kulta-Katista edulliseen  jäsenetuhintaan 250€/vk. SOAn omat vuokraviikot ovat 3,4,6 ja 30. SOA tarjosi jäsenilleen myös  veloituksetonta yksityisoikeudellisten asioiden lakineuvontapalvelua. Palveluntuottajana on toiminut  jo usean vuoden ajan asianajotoimisto Eversheds. 

SOAn ja ERTOn jäsenedut ja ajankohtaiset tapahtumat löytyvät www.erto.fi ja https://www.soary.fi/ sivuilta.

 

SOAn tiedottaminen

SOA tiedottaa jäseniään sähköisesti kuukausittaisella uutiskirjeellä, Facebook-sivuilla ja Instagramissa. Omien SOA-tiedotteiden lisäksi jäsenet saavat Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n NÄE-uutiskirjeen, NÄE-lehden  sekä Optisen Eettisen Neuvoston uutiskirjeitä. ERTOsta jäsenille lähetettiin uutiskirje noin 10 kertaa sekä muita ajankohtaisia tiedotteita.  ERTO suorittaa vuosittain lokakuussa eri toimialojen työehto- ja palkkakyselyt.

SOAn jäsenet saivat myös ERTOn E>-lehden, joka ilmestyi vuoden 2020 aikana neljä (4) kertaa.  Jokaisessa E>-lehdessä on SOAn oma osuus, jossa käsitellään ajankohtaisia alaan liittyviä aiheita.  Lehdessä ilmoitettiin myös SOA tapahtumista. SOAn nettisivuja päivitettiin ajankohtaisten asioiden osalta aina tarvittaessa.

 

Optikoiden työehtosopimus 

Optikoiden työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat ERTO ry ja Kaupan liitto. Voimassa oleva  optikoiden valtakunnallinen yleissitova työehtosopimus on solmittu 01.02.2018 ja on voimassa  28.02.2021 saakka. Voimassa oleva työehtosopimus on luettavissa SOAn nettisivuilla. 

 

KOKO-työttömyyskassa 

SOAn jäsenet ovat vakuutettuina työttömyyden varalle KOKO-työttömyyskassassa. Joulukuussa 2020 ansiopäivärahaa on saanut 12,7% jäsenistä, joista työttöminä 23,8%, lomautettuna 48,5% ja osa-aikatyössä 27,7%. Kesäkuussa ansiopäivärahan saajia oli 58,1%, joka oli vuoden 2020 korkein luku.

 

Edunvalvonta ja järjestöyhteistyö 

SOA on yksi ERTOn kuudesta jäsenyhdistyksestä. ERTOn asiantuntijat ja lakimiehet hoitavat SOAn  jäsenten työsuhdeneuvontaa ja työmarkkinaedunvalvontaa SOAn keskittyessä ammatilliseen  edunvalvontaan.  

SOA on Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n yhteistyöjäsenyhdistys. Kaikki  yhteistyöjäsenet ovat sitoutuneet kehittämään ja uudistamaan toimialaa toimialastrategian puitteissa. Vuosille 2019-2020 on asetettu tavoitteita, jotka liittyvät elinkeino- ja  terveydenhuoltopolitiikkaan sekä vahvaan osaamisen kehittämiseen ja uudistuviin  toimintamalleihin. Asioita edistetään yhteistyökumppaneiden kanssa Suomen ja EU:n tasolla  ja työn tukena toimivat viestintä, tutkimustyö ja koulutus. Jäsenille järjestettyjen koulutusten  sisältöä peilattiin toimialastrategiaan. Toimialastrategian painopisteet ovat voimassa vuoteen 2020. 

SOA on myös Retina ry:n kannatusjäsen. 

 

Vuoden optikko 2019

Vuonna 2020 Vuoden optikon 2019 valinta osui SOAlle. Vuoden 2019 optikoksi valittiin HUSissa näönkuntoutusosastolla toimiva optometrian maisteri Mira Järvinen. Järvisestä tehtiin haastattelu E>lehteen sekä video, joka esitettiin Oulu Optometria Forumissa.

 

Optometrian Eettinen Neuvosto OEN 

Optisen toimialan järjestöt SOA ja NÄE ovat yhdessä perustaneet Optometrian Eettisen Neuvoston  (OEN) vuonna 1997 ja jakavat OEN-kulut puoleksi. OEN:ssä toimii aina kaksi  asiantuntijajäsentä, yksi kummastakin perustajajärjestöstä.

 

Optikoiden ja optometristien täydennyskouluttautumista on seurattu vuodesta 1999 alkaen. Tätä  seurantaa hoidetaan OEN:n ylläpitämän rekisterin avulla. Rekisterin henkilötunnistautumisessa  käytetään Valvirasta laillistetulle optikolle myönnettyä henkilökohtaista rekisteröintinumeroa ja  jokainen optikko käy päivittämässä rekisteriin itse omat tietonsa käymistään täydennyskoulutuksista.


Varsinaiset jäsenet:
Tiina Toivonen, lainsäädäntöasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät, OEN:n puheenjohtaja
Jari Ahlgren, optikko, optometristi, B.Sc. in Optometry (U.S)
Satu Autio, optometristi YAMK, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu
Merja Kuusela, optometristi, koulutuspäällikkö
Jussi Paterno, silmätautien erikoislääkäri

Asiantuntijajäsenet:
Soile Lindstedt, järjestöpäällikkö, ERTO
Panu Tast, toimitusjohtaja, NÄE ry

Muut asiantuntijat; perustajayhdistysten hallitusten edustajat:
Erkki Tala, optometristi, NÄE ry:n hallitus
Tuomo Turpeinen, B.Sc in Optometry (U.S), SOA ry:n hallitus

Sihteeri:
Taina Lehtovaara, koordinaattori, jäsenpalvelut ja hallinto NÄE ry

 

Yhteistyö optometristeja kouluttavien ammattikorkeakoulujen kanssa

SOA on aktiivisesti yhteydessä optometristejä kouluttaviin ammattikorkeakouluihin, joita ovat Metropolia ammattikorkeakoulu Helsingissä ja Oulun ammattikorkeakoulu OAMK. Optometristitutkinnon akkreditointitoimet jatkuvat edelleen ja SOA ja NÄE ry ovat tukeneet ammattikorkeakouluja osallistumalla  akkreditointikustannuksiin. SOA on ollut mukana OAMK:ssa syksyllä 2019 alkaneen Clinical Optometry -koulutuksen promoamisessa ja jäsentensä innostamisessa jatkokouluttautumiseen. Lisäksi SOAlla on ollut tapana tukea opiskelijoiden järjestämiä koulutustapahtumia muun muassa tukemalla tapahtuman markkinoinnissa. SOA on mukana Metropolian optometrian koulutusohjelman neuvottelukunnassa nimeämällä työelämäedustajan.

 

SOAn henkilöstöedustajat eli HED:it 

ERTOssa henkilöstöedustajista käytetään nimitystä HED. HEDejä ovat mm. yrityksissä toimivat  luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. ERTO järjestää HEDeille vuosittain koulutusta ja SOA on  osaltaan tukenut aktiivisia HEDejään kouluttautumisessa.  

Luottamusmiesten tehtävänä on auttaa kaikkia SOAn jäseniä työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä ja  ongelmissa. Työsuojeluvaltuutettujen tehtävänä on huolehtia kaikkien, myös järjestäytymättömien  työntekijöiden työsuojelusta mm. kehittämällä työsuojelua ja tukea henkilöstön henkistä ja fyysistä työssä jaksamista yhdessä työnantajan kanssa.

 

SOAn hallitus ottaa mielellään vastaan jäsenten palautteita ja ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.  SOA kiittää lämpimästi kaikkia jäseniään kuluneesta toimintavuodesta.  

Suomen Optometrian Ammattilaiset 

Hallitus

Suomen Optometrian Ammattilaiset ry 

 

 

Toimintasuunnitelma 1.1.2021-31.12.2021  

6.9.1970 perustetun ammattiyhdistyksemme epävirallinen lyhenne on SOA, joka tunnetaan hyvin
näkemisen ja silmäterveyden toimialalla ja jota käytämme virallista nimeämme useammin. 

Sääntöjen mukainen epävirallinen nimemme on ruotsiksi Finlands Professionella i Optometri ja englanniksi Finnish Professionals of Optometry. Suomen Optometrian Ammattilaiset ry on ollut Toimihenkilöliitto ERTO ryn jäsenyhdistys 1.1.2015 alkaen. 

SOAn tavoitteet ja ammatillinen edunvalvonta
Tavoitteenamme on yhä vahvempi järjestäytyminen näönhuollon tehtäväkentässä ja kattavien työelämäpalveluiden tuottaminen optometrian ammattilaisille.

Tavoitteenamme on erilaisin toimin koota yhdistykseen kaikki optikon tai optometristin tutkinnon suorittaneet laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, tutkintoa suorittavat optometristiopiskelijat sekä muut näönhuollon tehtävissä työskentelevät henkilöt. 

 • SOA panostaa ammatilliseen edunvalvontaa ja tiedottamiseen.
 • SOA kannustaa ja tukee optometrian ammattihenkilöitä lisä- ja täydennyskouluttautumaan myös etäyhteyksillä. 
 • SOA tekee töitä sen eteen, että työelämässä mahdollistuu valmistumisen jälkeinen
    ammattilaiseksi kasvaminen.
 • SOA osallistuu ja tukee rahallisesti optometrian opetussuunnitelman akkreditointitoimia. 
 • SOA vaikuttaa vahvasti lainsäädännöllisiin ja toiminnallisiin uudistuksiin yhdessä toimialan
    sidosryhmien kanssa. 
 • SOA osallistuu optometrian ammattihenkilöiden täydennyskouluttautumisen seurantaan ja
    jakaa Optikkojen ammattioikeudet ja täydennyskoulutusrekisterin kustannukset 50%/50%
  periaatteella NÄE ry:n kanssa. SOA ja NÄE ovat
    v.1997 Optometrian Eettisen Neuvoston, OEN:n perustajajäseniä ja OEN on ylläpitänyt
    v.1999 lähtien em. seurantarekisteriä. 

SOAn toimintasuunnitelmassa on huomioitu Näkemisen ja silmäterveyden toimialan ja
Toimihenkilöliitto ERTOn strategiat.

SOA työmarkkinaedunvalvonta 

Optikkoliikkeissä noudatettavan työehtosopimuksen (tes) neuvottelevat ERTOn lakimies ja
asiantuntijat. Optikko TESsiä työstävät em. asiantuntijat, SOAn edunvalvontavaliokunta ja SOAn
hallitus. Neuvottelutulokset ja työehtosopimuksen hyväksyy SOAn hallitus. 

Optikoiden työehtosopimuksen sopijaosapuolina ovat ERTO ry ja Kaupan liitto. Voimassa oleva optikoiden valtakunnallinen yleissitova työehtosopimus on solmittu 01.02.2018 ja on voimassa 28.02.2021 saakka. Uutta työehtosopimusta aletaan neuvotella heti vuoden 2021 alusta.

SOAn tavoitteena on lisätä luottamusmiesten määrää toimintavuoden aikana

SOA tukee luottamusmiestoimintaa. Kaikille henkilöstönedustajille (HED) järjestetään perehdytysvalmennus ja jatkuvaa täydennyskoulutusta ERTOn toimesta. Näistä palkallisista koulutuksista sovitaan työnantajien kanssa työehtosopimuksen koulutussopimuksessa.

SOA jäsentoiminta ja tapahtumat 2021

 • SOA osallistuu 23.-25.4.2021 järjestettäville EAOO Helsinki2021-päiville ammattilaisnäyttelyyn
    omalla osastollaan.
 • Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös rennompi kollegatapaaminen tai koulutustilaisuus jäsenille. Jäsenkokouksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.
 • SOA tukee ja tarjoaa jäsenilleen täydennyskouluttautumismahdollisuuksia.
 • SOA kehittää työpaikkatoimintaa. 

 Työelämäpalvelut

 • ERTOn palvelut ovat  myös SOAn jäsenten käytettävissä. >>
    https://www.erto.fi/palvelut/edut 
 • ERTOn ja ERTOn aluejärjestöjen tarjontaa tuodaan aktiivisemmin jäsenten tietoon


SOAn omat lisäpalvelut jäsenille

 • Vuokatin Kulta-Katin jäsenhintaiset (250 €/vk) lomaviikot (3,4,6 ja 30) + neuvoteltavat
    etuhintaiset lisäviikot.
 • Asianajotoimisto Eversheds:n maksuton puhelinneuvonta jäsenten henkilökohtaisissa
    yksityisoikeudellisissa asioissa. 
 • Verkossa ilmestyvän NÄE-ammattilehden laajemmat lukuoikeudet.
 • Edulliset hinnat yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutuksiin.

 SOAn edustukset ja yhteistyö

SOAn hallitus muodostuu puheenjohtajasta ja vähintään 5:stä ja enintään
9:stä varsinaisesta jäsenestä, joista kaksi on optometristiopiskelijoita. 

 • SOAlla on ERTOn hallituksessa kaksi jäsentä, joista toinen on SOAn puheenjohtaja. 
 • SOAlla on nimetty asiantuntijaedustaja Metropolia Ammattikorkeakoulun optometrian
    koulutusohjelman neuvottelukunnassa ja Optometrian Eettisessä Neuvostossa (OEN). 
 • SOA on Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n yhteistyöjäsen sekä Retinitis ry:n
    kannatusjäsen.
 • SOA osallistuu NÄE ry:n delegaatiossa ECOO:n (European Council of Optometry and
    Optics) toimintaan. 
 • ERTOn ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistä koostuva edustajisto. Edustajistoon valitaan
    jäsenyhdistyksistä edustajat jäsenmäärän suhteessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. ERTOn
    edustajistossa SOAlla on 2 varsinaista jäsentä. Varsinaisilla jäsenillä on myös kutsujärjestyksessä
    kutsuttavat varajäsenet. Uusi edustajiston kausi on 2.2.2020-2/2023. 

SOAn tiedottaminen 

 • SOAlla on kotisivut https://soary.fi/ osoitteessa.
 • SOA tiedottaa aktiivisesti alan ammatillisista ja työehtosopimukseen liittyvistä asioista. 
 • Jäsenistöä tiedotetaan sähköpostitse, kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.   https://www.facebook.com/Optometrianammattilaiset/
 • SOAn jäsenet saavat ajankohtaista tietoa monelta taholta. SOAn omia uutiskirjeitä lähetetään
    vähintään kahdeksan kertaa vuodessa ja tämän lisäksi jäsenet saavat tietoa ERTOn, NÄE ry:n ja
    OEN:n uutiskirjeistä/tiedotteista.
 • SOAn järjestämät tapahtumat ja koulutukset löytyvät ERTOn tapahtumakalenterista ja
    niistä tiedotetaan jäseniä myös SOA uutiskirjeissä. 
 • SOAn luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut saavat lisäksi erillisiä kohdennettuja
    tiedotteita ERTOlta.
 • SOAn hallitus viestii sisäisesti käyttäen sähköpostia ja WhatsApp-ryhmää.
 • SOAlla on jokaisessa ERTOn E> lehdessä (4 krt/v) oma osio toimialamme asioista

SOAn talous ja taloushallinto
Jäsenmaksut maksetaan ERTOon ja kaikille jäsenyhdistyksille suoritetaan vuosittain määriteltävää, prosentuaalista yhdistyspalautetta.   

Lisäksi ERTO tukee jäsenyhdistysten järjestämää ammatillista koulutusta, työpaikkakäyntejä ja
oppilaitostoimintaa. 

SOA siirtyi sähköiseen kirjanpitoon 10/2018 käyttäen Netvisor-taloushallinto-ohjelmaa. SOA ostaa
kirjanpitopalvelua ja kirjanpidollista neuvontaa Tilipenninki Oy:ltä. Vuonna 2021 vuoden 2020
tilintarkastajaksi on valittu KHT Johanna Hilden ja varalle tilintarkastusyhteisö Nexia Oy.

 

KOKO-kassa
Optikot, optometristit ja työssä käyvät optometristiopiskelijat vakuutetaan työttömyyden varalta KOKO-kassassa, jonka jäseneksi liitytään SOAn jäsenyyden yhteydessä. KOKO-kassan maksu peritään ERTOn jäsenmaksun yhteydessä ja kassan asiamiehenä toimii ERTOn asiamies. 

 Helsingissä 5.12.2019

Suomen Optometrian Ammattilaiset ry hallitus 

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Olet yksi meistä, jos työskentelet terveydenhuollon ammattilaisena optikkoliikkeessä, yksityisessä terveydenhuollossa, lääkäriasemalla tai sairaalassa tai toimit muissa näönhuollon tehtävissä. Kun liityt SOAan, liityt samalla Toimihenkilöliitto ERTOon ja saat käyttöösi kaikki liiton palvelut ja edut.

SOAn ja ERTOn jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua ERTOn vuosittain järjestämiin noin 300 erilaiseen tilaisuuteen ja tapahtumaan. Katso tarkemmat tiedot tapahtumakalenteristamme tai ERTOn sivuilta. Tapahtumakalenteristamme näet myös ajankohtaiset Näe ry:n järjestämät tapahtumat ja koulutukset.

Haluatko henkilöstönedustajaksi eli HEDiksi? HEDit ovat työntekijöiden työpaikalla keskuudestaan valitsemia henkilöitä, jotka toimivat työpaikoilla luottamusmiehinä, luottamusvaltuutettuina, työsuojeluvaltuutettuina, työsuojeluasiamiehinä sekä heidän varamiehinään. Osa HEDeistä voi hoitaa samaan aikaan useampia pestejä.